Η ομάδα του KDE · The KDE team

Ο βασικός πυρήνας της ομάδας του Kea Dive Expedition προήλθε από το Milos Dive Project, η ομάδα του οποίου ερεύνησε, αποτύπωσε και τεκμηρίωσε τα ιστορικά ναυάγια του Αδάμαντα της Μήλου, τον Σεπτέμβρη του 2007. Ορισμένα από τα μέλη του MDP, και για την ακρίβεια οι, Αρετή Κομηνού, Γιώργος Καρέλας, Δημήτρης Γκαλών, Λάζαρος Γαλώνης και Νίκος Καρατζάς, αποτελούν την βασική ομάδα των δυτών του KDE, η οποία θα καταδυθεί στο «Άγνωστο Ναυάγιο της Κέας» προσπαθώντας να το ταυτοποιήσει, να το ερευνήσει, να το τεκμηριώσει και να το αναδείξει. Στην αρχική αυτή καταδυτική ομάδα προστέθηκαν στην πορεία δυο καινούργια μέλη, ο Γιάννης Ρουσουνέλος και ο Βασίλης Μαύρος.

Πέρα από τους προαναφερθέντες δύτες, στην ομάδα του KDE συμπεριλαμβάνονται ο Βύρων Ρηγινός, ο οποίος έχει αναλάβει το Blog του KDE καθώς και ένα μεγάλο μέρος της επικοινωνίας με τους εκάστοτε απαραίτητους φορείς για την πραγματοποίηση της αποστολής, η Σοφία Κεκεμπάνου, η οποία συμμετέχει στην υποστήριξη επιφανείας αλλά και από τη θέση του δύτη ασφαλείας, και ο Γιώργος Παπαθεοδώρου, ο οποίος θα πραγματοποιήσει έρευνες για το Γεωλογικό Τμήμα του Πανεπιστημίου Πατρών.

Οι κύριες αξίες που διέπουν την δομή της ομάδας του KDE στηρίζονται στον αλληλοσεβασμό, στην ισότητα, στην κοινή λήψη αποφάσεων, μα πάνω απ΄ όλα στην κοινή αγάπη για την θάλασσα, τις καταδύσεις και την ιστορία. Τα μέλη της ομάδας συνδυάζουν πολυετή εμπειρία στις ναυαγιοκαταδύσεις, σε συνάρτηση με ναυτικές και ιστορικές γνώσεις, καθώς και ιδιαίτερες δεξιότητες όσον αφορά την ναυτοσύνη, την ιστορική έρευνα, την διαχείριση αερίων και τον προγραμματισμό και την εκτέλεση τεχνικών καταδύσεων. Η ομάδα του KDE, αποτελούμενη πρωτίστως από ερασιτέχνες δύτες, στηρίζεται αποκλειστικά στους οικονομικούς πόρους, στον τεχνικό εξοπλισμό και την οικειοθελώς προσφερόμενη εργασία των μελών της.

___________________________

The core team of the Kea Dive Expedition originates from the Milos Dive Project, a group which researched, recorded and documented the historical wrecks of Adamas in Milos island during September 2007. Several members of the MDP team, as Areti Kominou, George Karelas, Dimitris Galon, Lazaros Galonis and Nikos Karatzas, constitute the core divers of the KDE, who will dive the «Unknown Shipwreck of Kea» with a mission to identify, investigate, document and highlight this shipwreck. To this core diving team two new members are Yannis Rousounelos and Basil Mavros.

Aside from the aforementioned divers, the KDE team includes Byron Riginos, who is responsible for the KDE Blog and for a large part of the communications with the necessary authorities and parties involved in order to carry out this mission, Sofia Kekempanou, who participates as a surface supporter and safety diver and last but not least, Prof. George Papatheodorou, who will conduct research on behalf of the Geological Department of the University of Patras.

The main values guiding the structure of the KDE team are based on mutual respect, equality, collaborative decisions and above all, our common love for the sea, passion for diving and shipwreck history. The team members combine many years of experience in shipwreck diving, in addition to their nautical and historical knowledge along with special skills in seamanship, historical research, mixed-gass diving management as well as planning and executing safe and sucessful technical diving operations. The KDE is composed primarily of experienced amateur divers; is solely financed by the team’s private resources, relies on their contributions of technical equipment and their enthusiastic volunteer work.

Επικοινωνήστε με την ομάδα του K.D.E. – Contact the K.D.E. team
keaexpedition2008@keawest.gr

%d bloggers like this: